Pravěk - mladší doba hradištní

V poloze "Na Kamenných" (500 m jihozápadně od kaple na návsi ) byly nalezeny archeologické nálezy z mladší doby hradištní. Zlomky keramiky vypovídají o existenci mladohradištního sídliště. Nalezeny byly: zlomek hrdla hrnce se svislými vrypy, zlomek těla hrnce zdobený vrypy, zlomek tuhového okraje hrnce a další zlomky ze stěn nádob hrnců. 

(výzkum J. Michálka, 1972)