Založení společného hasičského sboru Hvozdna a Popovic

09.02.2016 13:52

První zmínky o hasičských sborech zakládaných na našem území pocházejí z poloviny 19. století. Společný hasičský sbor pro obce Hvozdno a Popovice vznikl mnohem později - byl založen ustavující valnou hromadou konanou 16. listopadu 1940. Schůzi zahájil starosta obce Hvozdno za přítomnosti těchto občanů (osoby, u kterých je uveden rok narození, se v roce 1940 staly právoplatnými členy sboru):

z Hvozdna: Jan Mikšátko, Václav  Mikšátko (*1908) rolník, Václav Zasadil, František Brom (*1911) rolník, Tomáš Skok (*1886) rolník, Václav David, Václav Jára (*1905) rolník, Jan Jára (*1920) zedník,  František Hanousek (*1906) dělník, František Malecha (*1892) rolník, Jan Kovář (*1889) rolník, František Řehoř čp. 22 (*1887), František Šilhavý (*1906) rolník, František David (1906) rolník, Josef Novotný (*1896) rolník, Josef Polák (*1906) rolník, Jan Polák (*1918) svobodný, Jan Chlaň, Josef Čtvrtník (*1896) rolník, František Jára (*1894) dělník, Jan David čp. 1 (*1891) rolník, František Vach (*1904) rolník, Václav Kotlaba (*1922) zedník, Jan Šimon (1884) rolník, Jan Šimon (*1926) – vstoupil až v roce 1947 společně s Františkem Skokem (1926).

a z Popovic: Alois Šnorek (*1897) rolník, Jan Marhoun (*1911) rolník, František Lukšík (*1909) rolník, Josef Roubík (*1906) rolník a povozník, Tomáš Tůma (*1900) rolník, Jan Šťastný (*1911) rolník, Jan Jára (*1897) rolník, Jaroslav Samec (*1922), Miloslav David (*1919) absolvent vyšší hosp. školy, František Řehoř čp. 9 (*1908) rolník, Jan Laštovka (*1922) zedník, Tomáš Kročák (1895) rolník, Jan Končan (*1886) rolník, Karel Tůma (*1914) mistr pokrývačský, Matěj David, Jan David čp. 8 (*1920), Jan Joza (*1903) kovář, Jan Švejda, František Švejda (*1918), František Špatný (*1921) rolník, František Samec (*1890) rolník, Jaroslav David, Jaroslav David čp. 7 (*1915), Jan Řehoř čp. 16 (*1900) rolník.

V úvodním proslovu byla vyzdvižena především důležitost, potřeba a poslání hasičského sboru. Zároveň bylo přítomným zástupcem za ZHJ navrženo zakoupit motorovou stříkačku od firmy Smekal, 20 ks výzbroje, samaritánská nosítka a brašnu s medikamenty, žebříky a další vybavení - vše v hodnotě 40 500 K. Byly jednomyslně přijaty stanovy a zvoleno předsednictvo. Starostou sboru byl zvolen V. Mikšátko, velitelem F. Lukšík, náměstkem velitele Jos. Polák, zbrojmistrem J. Joza, jednatelem F. Švejda, pokladníkem F. Řehoř a vzdělavatelem Jan Polák. Dále ustanoveni členové výboru a jejich náhradníci a také samaritáni (zdravotníci).

Další schůze, která se konala již 26. listopadu, se věnovala především stavbě hasičské zbrojnice („hasičského skladiště“). Jednomyslně bylo schváleno, že hasičská zbrojnice bude vybudována na společné hranici obou obcí. Materiál věnují obě obce – Hvozdno i Popovice. Povozy poskytli větší rolníci a stavbu vybudovali sami členové zdarma. Za plány a dozor zodpovídal Fr. Kročák, stavitel ze Soběslavi.

Na schůzi 22. prosince 1940 projednávali členové sboru placení členských příspěvků. Bylo schváleno, že všichni majitelé domů budou zakládajícími členy. Zakládající členové přispěli i dary.

 

Členové hasičského sboru se mimo své povinnosti věnovali i vedení kulturního života v obcích. Obsahem schůze 26. prosince 1940 bylo pořádání hasičského plesu. Ten se konal 29. prosince. Členové sboru připravili pozvánky, hlavními pořadateli byli Jos. Polák a J. Laštovka. Vstupné bylo stanoveno na 10 K. Ples se konal v hostinci F. Kročáka v Popovicích.

Mezi další kulturní aktivity hasičů patřilo například pořádání divadla, které bylo schváleno na schůzi dne 9. ledna 1941, návštěva plesu hasičského sboru v Pelejovicích nebo pořádání tanečních zábav. Hlavním organizátorem těchto akcí byl Jos. Polák.

Zápisy ze schůzí také prozrazují, že sbor kromě ochrany, podávání pravidelných hlášení o požárech a  kulturního vyžití spoluobčanů, řešil i běžné  úkoly spojené s širokou činností. Jednalo se např. o návrhy na pojištění, stanovení výše členských příspěvků (5 K na jednoho člena), zakoupení jeviště, zřízení pohřebního fondu, účast na kurzech v Týně atd.

13. srpna 1941 (zřejmě kvůli žním a suchému létu) byly stanoveny hlídky hasičského sboru, které pravidelně každý den od soumraku do svítání u hasičské zbrojnice obě obce střežily.  Svoji činnost uzavřel hasičský sbor v roce 1941 uspořádáním první valné hromady – vypracována byla výroční zpráva činovníků, pokladní zpráva, stanovení členských příspěvků. Sbor v tomto čase, po roce své činnosti čítal 33 činných členů. Na rok 1941 byly stanoveny členské příspěvky ve výši 8 K.

Rok 1942 byl opět ve znamení vypracování rozpočtu, plnění rozkazu OHJ. I další roky se nesly vždy v podobném duchu. Počet členů narůstal, funkce byly pravidelně nebo z důvodu úmrtí obměňovány. V roce 1946 byl vypracován dvouletý budovatelský plán obsahující zajištění nového vybavení (nářadí pro dopravu vody, drobné nářadí, osvětlovací a záchranné nářadí, nářadí pro technické hašení, zařízení poplachová, stejnokroje…), naplánována byla oprava hasičské zbrojnice a vypracován organizační, finanční a kulturní plán.

V roce 1947 bylo mužstvo proškoleno na téma zacházení při úrazech elektrickým proudem a byli přijati tři noví členové: Jan Šimon (*1926), Fr. Skok (*1926) a Bohuslav Tůma (*1924).

V roce 1948 byl zakoupen naviják na hadice a cvičné stejnokroje pro 20 členů. Zápis z roku 1950 nás informuje velmi krátce o nečinnosti sboru. V roce 1953 se přistoupilo k reorganizaci sboru a do funkcí byli zvoleni tito členové: předsedou MHJ František Brom, místopředsedou Fr. Špatný, osvětovým referentem Fr. Skok, velitelem Jan Jára, organizačním referentem Fr. Řehoř, a jednatele Jan David, pokladníkem B. Tůma a další členové. Všichni se zavázali, že do MHJ získají nové členy z ČSM. Tento rok se o své členství přihlásili: Jaroslav Šnorek a František Šnorek.

 V roce 1955 vstoupili do MHJ Václav Jára, Václav Čtvrtník. Dále byla ustanovena dvě družstva: 1. družstvo: Jan Šťastný (velitel), František Špatný (zástupce velitele), František Řehoř (strojmistr), Jan David, Jan Šimon, František Skok, František Šilhavý, B. Tůma, Jan Jára. 2. družstvo: František Řehoř (velitel), Josef Laštovka (zástupce velitele), František Šnorek (strojmistr), Jaroslav Šnorek, Václav Jára, Miloslav Šťastný, Václav Čtvrtník, František Brom, Jaroslav David. Byl založen pohřební fond a bylo stanoveno, že kdo chce být členem, musí dát do fondu 20 Kč. Výše fondu byla stanovena na 500-600 Kč. Zemře-li člen MHJ dostane jeho rodina tuto částku nebo mu bude za tuto částku objednána pohřební hudba.  Na pohřební fond bylo přímo na schůzi vybráno 460 Kč.

V roce 1958 proběhlo školení o hasících přístrojích. Dále byli členové seznámeni s různými druhy požárů a jak jim zabránit. „Týkalo se to hlavně věcí, které u nás v JZD přicházejí v úvahu.“ Členové se rozhodli, že se v červnu zúčastní hasičského cvičení v Dolním Bukovsku. Dále bylo odsouhlaseno, že 5 členů „se vycvičí cvikům na žebřících“. A těchto pět členů se hned dobrovolně přihlásilo. Někteří zúčastění upozorňovali na to, že aktivita členů je v posledních letech velmi slabá.

V roce 1960 byl opět volen předseda, velitel jednotek a pokladník – Jan Šťastný (čp. 15), František Řehoř (čp. 16), František Řehoř (čp. 9). Bylo ujednáno odkoupit stejnokroje – celkem 21 ks a stanoveno, že členská schůze se bude konat každý čtvrtrok a každý měsíc se bude konat požárnické cvičení.

Poslední zápisy pocházejí z let 1962-1974 a jsou vesměs velmi střídmé. Další informace již v „Zápisníku o schůzích“ nenajdeme. I „Zápisník jednací“ je ukončen rokem 1959. Matrika členů končí zápisem přijetí Josefa Poláka a Jana Píchy (1978-79). V roce 1992 byl proveden soupis členů kvůli výměně členských legitimací – ve sboru jich v tomto roce bylo 13.

Závěrem patří poděkování našim předkům, kteří se spojili proto, aby společně čelili nebezpečí přírodních živlů za účelem ochrany nejen svého majetku, ale také majetku obce.

Použité materiály: Zápisník o schůzích, Zápisník jednací, Matrika členů, archiv autorky.