Poutě za Pannou Marií

12.04.2017 08:42

Moje prababička chodívala pěšky na pouť do Mariazell (AT). Při pohledu do mapy zjišťuji, že od nás je to víc jak 220 km. My se však na tak dalekou cestu nevydáme - v jižních Čechách je totiž také spousta zajímavých poutních míst spjatých s kultem Panny Marie, kde se věřícím dostává od Boha vyprošených milostí a vyslyšení modliteb. 

Panna Maria Klasová - Budějovická

Č. Budějovice, kostel Obětování Panny Marie při dominikánském konventu

Podle pověsti byl obraz Panny Marie Klasové přinesen v roce 1410 ze severní Itálie kupcem Václavem. Následně byl umístěn v kostele Obětování Panny Marie. Zázračná moc obrazu byla tak silná, že se mu v minulosti přičítala např. záchrana města před husity, před obléháním vojsk Jiřího Poděbradského, před stavovskými a švédskými vojsky, před morovými epidemiemi a celá řada zázračných uzdravení. V roce 1785 byl piaristy umístěn na hlavní oltář. V současné době zde nalezneme pouze kopii obrazu, originál je deponován.

Panna Maria Bolestná na Dobré Vodě

Dobrá Voda, okres Č. Budějovice

První zmínky o lokalitě jsou spojeny s hornickými aktivitami v druhé polovině 16. století. Do širší povědomosti se však Dobrá Voda, jak už její název napovídá, dostala díky léčivému minerálnímu prameni, který zde vyvěral. Jako poděkování za uzdravení byl na návrší nad pramenem postaven v letech 1630-32 malý kostelík zasvěcený Panně Marii Bolestné. Pověst o zázračných uzdraveních se roznesla do celého kraje a malý kostelík přestal dostačovat početným procesím poutníků. Nový chrám (postavený podle projektu K. I. Dientzenhofera) byl slavnostně vysvěcen roku 1739 a byl sem přenesen původní uctívaný obraz Panny Marie Bolestné.

 

Panna Maria Klasová - Klokotská

Klokoty, okres Tábor

Podle legendy se zde koncem 14. století zjevila Panna Maria v podobě krásné dívky malým dětem a následně i dalším obyvatelům Klokot. Vyučovala je lásce k Bohu a byla před jejich zraky vynesena anděly do nebe. Původní podobu obrazu Panny Marie Klokotské vytvořil podle legendy malíř ze Sezimova Ústí, který zmíněný zázrak viděl. Obraz, který byl umístěn v kapli nad zázračným pramenem, se však za husitských válek záhadně ztratil. Údajně poškozený byl opět nalezen roku 1520 a následně pak přenesen do nově vybudovaného kostela.  Jeho nenávratné poškození bylo zřejmě důvodem k tomu, že zde byl v 17. století instalován obraz nový - od J. A. Burgera, který původní typ obrazu P. Marie Klasové obohatil o atributy P. Marie Assumpty.

Panna Maria Sepekovská

Sepekov, okres Písek

Na místě kaple, vystavěné podle legendy premonstrátským opatem Jarlochem, vznikl v 1. polovině 18. století rozsáhlý barokní poutní komplex nesoucí stopy architekta K. I. Dientzenhofera. Interiéru kostela dodnes vévodí gotický obraz Panny Marie Sepekovské, který je datován na přelom 15.-16. století. Pověst vztahující se k tomuto poutnímu místu vypráví o uzdravení slepého chlapce z Uher. Jeho rodičům se jednou ve snu zjevil obraz Panny Marie Sepekovské a poté, co zjistili, kde zázračný obraz naleznou, vydali se se slepým chlapcem do Čech. Když přicházeli k Sepekovu, tak na místě zvaném „Pokloniště“ chlapec vykřikl: „Již vidím ten kostelíček“. Toto místo je též nazýváno „Jihočeská Svatá Hora“.