Stížní list Kostnickému koncilu

Ctibor z Hvozdna přivěsil svou pečeť ke třetímu exempláři stížného listu české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa, který byl zaslán církevnímu koncilu v Kostnici dne 2. září 1415. 

Text listu:

Veledůstojným v Kristu otcům a pánům kardinálům, patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům, vyslancům, doktorům a mistrům a celému koncilu kostnickému. My rytíři, vladykové, panoši a ostatní korunní erbovníci nejkřesťanštějšího Království českého, zde kolem svými jmény a pečetěmi podepsaní, přání všeho dobrého a zachovávání přikázání Pána Ježíše Krista.

Poněvadž se zajisté přirozeným i božským právem každému přikazuje činiti jinému, co chce, aby se jemu dálo, a zapovídá jinému dělati, co by nechtěl, aby se jemu stalo, podle slov Spasitelových: »Všechno, cokoli chcete, aby lidé činili vám, i vy totéž čiňte i jim, neboť zajisté to jest zákon a proroci«, [Mat. 7, 12] ba, jak volá nádoba vyvolení: »Plnost Zákona jest láska« [Řím. 13, 10] a veškeren zákon se naplňuje v jednom výroku: »Milovati budeš bližního svého jako sebe samého«; [Mat. 22,39 a Mar. 12, 31]: proto my, usilujíce s pomocí boží, pokud můžeme, o svrchu řečený zákon boží a milování bližního, za nejmilejšího našeho bližního, dobré paměti ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie, evangelického kazatele, kterého jste nedávno na koncilu kostnickém, nevíme, jakým duchem vedeni, ač se nepřiznal, ani nebyl řádně, jak se slušelo, usvědčen, a ač jste proti němu nedovodili a nedokázali žádné bludy a kacířstva, nýbrž jen na zvrácené, falešné a bezohledné žaloby, udání a podněcování úhlavních nepřátel jeho, našeho Království a Markrabství moravského, odsoudili jako zatvrzelého kacíře a po odsouzení jste ho potrestali hroznou a nejpotupnější smrtí na věčnou hanbu a skvrnu našeho nejkřesťanštějšího Království českého a nejjasnějšího Markrabství moravského a nás všech - jakož jsme nejjasnějšímu knížeti a pánu, panu Zimundovi, římskému a uherskému králi atd. králi, dědici a pánu našemu milostivému, poslali  do Kostnice naše psaní, která také byla ve vašich shromážděních čtena a zveřejněna a jež zde chceme míti jakoby vložena, a která jste, jak se vypráví, na naši hanbu a potupu vrhli do jícnu ohně, tak í nyní jsme se rozhodli tímto poslati Vašim Otcovstvím otevřené své listy za řečeného mistra Jana Husa, veřejně srdcem i ústy vyznávajíce a prohlašujíce, že ten mistr Jan Hus byl naprosto muž dobrý, spravedlivý a pravověrný, mnoho let v našem království životem a mravy i pověstí chvalně zachovalý a osvědčený; a pravověrně učil nás i naše poddané zákonu evangelickému a svatých proroků, knihám Starého a Nového zákona, podle výkladu svatých a od církve schválených doktorů kázal a mnoho ve spisech zanechal, přičemž všechny bludy a kacířstva velmi vytrvale zavrhoval a k jejich zavržení nás i všechny Kristovy věřící stále a věrně napomínal a také k pokoji a lásce, pokud mu bylo možno, slovem, písmem i skutkem nepřetržitě vyzýval, takže jsme nikdy ani neslyšeli, ani nepoznali, ani s vynaložením veškeré pozornosti, že by byl svrchu řečený mistr Jan Hus nějakému bludu nebo kacířství ve svých kázáních učil, je kázal nebo jakkoli tvrdil, anebo že by nás nebo naše .poddané nějakým slovem nebo činem pohoršil, nýbrž jsa zbožně a tiše v Kristu živ, všechny, jak mohl, slovem i skutkem velmi pečlivě vybízel k zachování evangelického Zákona a ustanovení svatých Otců, k povznesení svaté matky církve a blahu bližních.


A ani všechny tyto svrchu uvedené skutky, které jste k hanbě naší a řečených království a markrabství spáchali, vám nestačily a nad to ještě ctihodného mistra Jeronýma z Prahy, muže jistojistě zdrojem výmluvnosti oplývajícího, mistra sedmera svobodných umění a mudrce naprosto osvíceného, ač jste ho nespatřili, neslyšeli, ač se nepřiznal, ani nebyl usvědčen, pouze na nepravé udání jeho a našich zrádců beze všeho milosrdenství jste jali, uvěznili a již snad usmrtili, tak jako jste i mistra Jana Husa přeukrutnou smrtí zahubili. 

Mimo to - a oznamujeme to s velikou bolestí - došlo k našemu sluchu a zřejmě jsme to usoudili z Vašich listů,  kterak jacísi utrhači, Bohu i lidem protivní a našeho Království českého a Markrabství moravského nepřátelé a zrádci, před Vámi a Vaším koncilem nás a řečené království naše a markrabství přetěžce a přehanebně udali, tvrdíce, tře- bas falešně, lživě a zrádně, že se v napřed řečených Království českém a Markrabství moravském rozbujely rozličné bludy a srdce naše i mnohých věrných obyvatelů mnohonásobně a těžce nakazily do té míry, takže by, kdyby nebyl rychle přiložen brus napravení, řečené království a markrabství i jeho Kristovi věrní utrpěli na svých duších nenahraditelnou škodu a zkázu.

Věru, jak můžeme snášeti tyto ukrutné a přezhoubné křivdy, bez nejmenšího našeho provinění, třebas lživě a falešně uvalené na nás a řečená království a markrabství, když milostí boží, zatímco skoro všechna jiná království světa často kolísala, rozkol a vzdoropapeže podporovala, naše nejkřesťanštější Království české a nejjasnější Markrabství moravské od doby, kdy přijala křesťanskou víru Pána našeho Ježíše Krista, jako nejdokonalejší šestistěn  bez hany vždy pevně a nepřetržitě lnula k svaté církvi římské a prokazovala jí upřímnou poslušnost. A jak značnými náklady a převelikými pracemi, nebo s jakou svatou úctou a povinnou uctivostí uctívali svatou matku církev a její pastýře skrze svá knížata a své věřící, jest nad světlo jasněji zřejmé celému světu. A Vy sami, chcete-li přiznati pravdu, jste svědky všeho toho, co jsme uvedli.

Abychom však podle výroku apoštolova [2. Kor. 8, 21] pečovali o dobro nejen před Bohem, ale i před lidmi a abychom pro nedbání přeslavné pověsti řečených našich království a markrabství nebyli shledáni ukrutnými ke svým bližním, proto majíce pevnou víru v Pána našeho Ježíše Krista, čisté a upřímné svědomí a úmysl a pravou i správnou víru, zněním tohoto listu Vašim Otcovstvím i všem Kristovým věřícím oznamujeme a ohlašujeme, srdcem i ústy veřejně vyznávajíce: že kdokoli z lidí, ať by byl kteréhokoli stavu, hodnosti nebo důstojnosti, postavení, stupně nebo řehole, by řekl nebo tvrdil, říká nebo tvrdí, že se v řečených Království českém a Markrabství moravském rozbujely bludy a kacířství a nás a jiné jejich Kristovy věřící, jak napřed uvedeno, nakazily - vyjímaje jedinou osobu nejjasnějšího panovníka a pána, pana Zikmunda, římského a uherského atd. krále, dědice a pána našeho milostivého, který, jak věříme a doufáme, jest v tom, co jest svrchu uvedeno, nevinen -, že každý a kdokoli takový, jak jest svrchu pověděno, přímo lže v svou hlavu jako nejhorší ničema, nejvěrolomnější proradce a zrádce řečených království a markrabství i náš a sám naprosto nejzhoubnější kacíř a vší špatnosti a ničemnosti, ba i ďábla syn, který jest »)lhářem a otcem jeho« [Jan 8, 4].

Přesto však nyní přenecháváme uvedené křivdy Pánu, »jehož jest pomsta« [Řím. 12, 9 a Žid. 10, 30] a jenž »vrchovatě oplatí těm, kdož pýchu provádějí«, a budeme je u budoucího papeže, kterého Pán Bůh postaví v čelo svaté církve jako jediného a nepochybného pastýře, dále a šíře stíhati. A když budeme jemu s vůlí boží jakožto věrní synové prokazovati povinnou úctu a poslušnost v tom, co jest dovolené a slušné, s rozumem a zákonem božím shodné, budeme žádati a prositi, aby ve všech a o všech uvedených věcech i na každou zvláště opatřil nám i řečeným království a markrabství podle zákona Pána Ježíše Krista a ustanovení svatých Otců vhodný prostředek. Ale bez zřetele k tomu, co bylo svrchu uvedeno, chceme hájiti a chrániti zákon Pána Ježíše Krista a jeho oddané, pokorné a vytrvalé kazatele až do vylití krve beze všeho strachu a nedbajíce ustanovení lidských tomu na odpor vydaných.

Dáno v Praze léta Páně 1415, dne 2. měsíce září, v plném sněmu velmožů, pánů, předáků a šlechticů Království českého a Markrabství moravského s přivěšením našich pečetí.


Z osmi exemplářů stížního listu se v originále zachoval pouze druhý exemplář, který se nachází v Knihovně univerzity ve skotském Edinburgu.


[I]

1. Čeněk z Veselí jinak z Vartenberka, nejvyšší purkrabí pražský. 2. Lacek z Kravař, hejtman Markrabství moravského. 3. Boček starší z Kunštátu jinak z Poděbrad. 4. Vilém ze Zvířetic. 5. Jan starší z Hradce. 6. Jindřich z Vartenberka, purkrabí v Hradci Králové. 7. Mikeš z Potštejna jinak ze Žampachu. 8. Jindřich Škopek z Dubé. 9. Oldřich z Hradce. 10. Jan mladší z Opočna. 11. Smil ze Šternberka. 12. Hynek Krušina z Lichtenburka. 13. Boček mladší z Kunštátu jinak z Poděbrad. 14. Bavor z Potštejna. 15. Jan Puška z Kunštátu. 16. Jan z Lomnice. 17. Milota z Kravař. 18. Heřman z Landštejna. 19. Jan z Rožmitálu. .20. Půta z Častolovic. 21. Zdislav ze Zvířetic. 22. Vok z Valdštejna. 23. Václav ze Zvířetic. 24. Vilém z Potštejna. 25. Petr ze Zvířetic. 26. Arnošt z Rychemburka. 27. Jan z Vlašimě. 28. Jan z Landštejna. 29. Zdeněk Medek z Týnce. 30. Zdeněk z Rožmitálu. 31. Mikuláš z Valdštejna. 32. Petr z Janovic jinak z Chlumce. 33. Jan Sádlo z Miličína jinak z Kostelce. 34. Jan z Košumberka. 35. Mikuláš z Mochova jinak z Rožďalovic.

[II]

36. Mikuláš starší z Ledče. 37. Mikuláš mladší z Ledče. 38. Zikmund z Milešovic. 39. Václav z Ostrova. 40. Bohuslav z Kož1í. 41. Jan z Onšova. 42. Jetřich ze Studeného. 43. Jan ze Studeného. 44. Alšík z Martinic. 45. Mladota z Dobré Vody. 46. Milota z Bohdanče. 47. Mikšík z Hůrky. 48. Vykéř z Jenišovic. 49. Václav ze Sulislavic. 50. Erazim z Otročic. 51. Linhart z Kunějovic. 52. Bohuněk z Borovic (Borovnice). 53. Bolech z Dalkovic. 54. Jan z Dalkovic. 55. Vítek ze Zhoře. 56. Mlýnek ze Sedmipan (Sedmipánů). 57. Vilém ze Soutic. 58. Matěj ze Soutic. 59. Odolen ze Sloupné. 60. Jaroš z Prasete. 61. Diviš z Pertoltic. 62. Vavřinec z Bohdanče. 63. Jan z Proseče. 64. Perknéř z Ostrova. 65. Bozděch z Ostrova. 66. Jan ze Zbraslavic. 67. Smil ze Svabinova. 68. Jan z Tuněchod. 69. Petr ze Kšel. 70. Albert Z Nelechova. 71. Jetřich ze Lhotice.

72. Předbor ze Speřic. 73. Qneš z Kamenice. 74. Jindřich z Leštiny. 75. Václav z Dobrovítova. 76. Maršík ze Skály. 77. Ruprecht z Okrouhlice. 78. Vítek ze Žehušic. 79. Jan z Žíňan. 80. Bohuněk z Proseče. 81. Uva z Lukého. 82. Přech ze Žíňan. 83. Markvart z Kojkovic. 84. Václav z Věřic. 85. Mikuláš z Pohledu. 86. Petr z Pohledu. 87. Václav z Palné. 88. Jan z Leskovic. 89. Jindřich z Čachovic. 90. Miksa z Petrovic. 91. Markvart ze Lhotice. 92. Václav ze Lhotice. 93. Maršík z Alberovic. 94. Pešík z Alberovic. 95. Chýna z Košetic. 96. Petr z Miletína. 97. Slávek z Komorovic. 98. Mikuláš z Jiřic. 99. Jan z Bystrého. 100. Mikuláš z Třebelic. 101. Jan z Palné. 102. Beneš z Vlačic. 103. Mikuláš z Vlačic. 104. Petr z Vyčap. 105. Stěpán z Vyčap. 106. Hanušek z Běstviny. 107. Jan z Ostrožna. 108. Hertvík ze Spáčic. 109. Martin z Dačic. 110. Chvalek z Hostovlic. 111. Racek z Vrdů. 112. Lidéř z Horek. 113. Vejkl ze Semtěše. 114. Jan ze Suchotlesk. 115. Pracek z Chořova. 116. Albert ze Sebestěnic. 117. Jan ze Znanče. 118. Oldřich z Dobrovítova. 119. Zdich ze Lhoty. 120. Matěj z Chýstovic. 121. Vilém z Ostrova. 122. Jan ze Zdebuzevsi (?). 123. Jan z Vrbky. 124. Jošt ze Zhoře. 125. Brum z Bělé. 126. Bartoloměj z Dobré Vody. 127. Zdeněk z Přemilovic. 128. Martin ze Zdeslavic. 129. Záviše ze Zdeslavic. 130. Petr z Brloha. 131. Zdislav z Dobré Vody. 132. Chyna z Pavlova. 133. Předbor ze Lhotice. 134. Kuneš z Pavlova. ~35. Jindřich z Dobrovítova.

[III]

136. Petr z Malovic. 137. Jan z Malovic. 138. Zikmund z Malovic. 139. Petr z Pacova. 140. Jan z Kraselova. 141. Lipolt ze Žimuntic. 142. Jan z Hrádku. 143. Hrdoň z Kraselova. 144. Petr z Drslavic. 145. Jan z Dobronic. 146. Vlach z Březí. 147. Vilém z Mladějovic. 148. Hynek z Dražova. 149. Ctibor z Vesce. 150. Mikuláš z Dobromilic. 151. Filip ze Želte. 152. Petr z Radovic. 153. Bušek z Uzdičova. 154. Vilém ze Skalice. 155. Lipolt z Ustupenic. 156. Ptibíček z Ustupenic. 157. Buzek z Drahova. 158. Jindřich odtudž. 159. Vilém z Mašovic. 160. Jan z Milenovic. 161. Jošt ze Želte. 162. Mikuláš z Velimovic. 163. Pešík z Uzdičova. 164. Petr z Dubu. 165. Jan ze Rzavého. 166. Víta ze Rzavého. 167. Mikuláš z Polanky. 168. Lipolt z Moravče. 169. Jan ze Štítného. 170. Beneš ze Stranné. 171. Přibík z Cholunné. 172. Albert Rót z Dírného. 173. Mikuláš Rót z Dírného. 174. Linhart z Mnichu. 175. Mikuláš z Mnichu. 176. Chval ze Ždáru. 177. Jan ze Smilkova. 178. Rynart ze Vřesné. 179. Erazim z Nítovic. 180. Jošt z Fošně. 181. Hrdoň z Bozděchova. 182. Jaroslav z Vojkova. 183. Jan ze Skopytec. 184. Petr ze Skopytec. 185. Pelhtim ze Skopytec. 186. Petr ze Dvorce. 187. Ctibor z Hvozdna. 188. Bohuslav z Nemyšle. 189. Jan z Radenína. 190. Jan Tožice z Tožice. 191. Hon z Kozmic. 192. Vilém z Tožice. 193. Štěpán z Čestic. 194. Václav z Todně. 195. Jan z Předslavic. 196. Vilém ze Lčovic. 197. Petr z Tisové. 198. Protiva z Odimě. 199. Petr z Vesce. 200. Boček z Myslkovic. 201. Mrakeš z Radimovic. 202. Oldřich z Dobřemilic. 203. Beneš ze Střítěže. 204. Beneš ze Strkova. 205. Vojtěch ze Strkova. 206. Lev ze Záluží. 207. Mrakeš ze Střítěže. 208. Prokop z Chotčin. 209. Mikuláš :z Kratošic. 210. Zikmund z Dobromilic. 211. Bohuněk z Jetřichovic. 212. Petr z Jablonné. 213. Jan z Vrchotic. 214. Přibík z Mitrovic. 215. Jindřich ze Stropnice. 216. Jan z Ratibořic. 217. Petr z Ratibořic. 218. Lítvin z Prudic. 219. Václav ze Smilkova. 220. Mrakeš z Petrovic. 221. Jindřich z Bukovic. 222. Otrad z Nezvěstic. 223. Jan z Radostic. 224. Svašek z Podolí. 225. Oldřich ze Mníšku. 226. Kuneš z Tučap. 227. Václav ze Zvěřince. 228. Jan z Chotěmic. 229. Albera z Těchobuze. 230. BušeK z Jedlan. 231. Matěj z Plasné. 232. Přibíček z Hlasiva. 233. Jan z Budislavě. 234. Václav z Mezného. 235. Jan ze Samosol. 236. Jindřich z Hojovic.237 237…

[IV]

238. Vilém z Vlašimě. 239. Jan řečený Vavák z Vlkova. 240. Hašek z Lukavice. 241. Mikuláš z Bělušovic. 242. Václav z Honbic. 243. Mikuláš z Koloděj. 244. Jan z Přepych. 245. Martin ze Synčan. 246. Václav z Hostovic. 247. Štěpán z Dvekačovic. 248. Jan z Ostrožna. 249. Jiří z Telčic. 250. Jan z Popovce. 251. Jan Roubík z Holetína. 252. Maršík z Mikulovic. 253. Jan z Koloděj. 254. Jan z Předbořic (?). 255. Jan z Kčečína. 256. Jan ze Ždanic. 257. Jiří ze Lhotky. 258. Václav ze Sobčic. 259. Boreš z Poděhús. 260. Mikuláš z Barchova jinak z Dašic. 261. Habart z Lomnice jinak z Moravan. 262. Vilém z Košumberka jinak z Chlumu. 263. Matěj řečený Holec z Nemošic. 264. Jan z Rušinova. 265. Hlaváč z Komárova. 266. Ctibor z Markvartic. 267. Jan starší z Lukavice. 268. Kuneš z Huberka. 269. Beneš z Kocourova. 270. Jan řečený Holec z Nemošic. 271. Diviš z Košumberka jinak z Chlumu. 272. Václav z Choltic. 273. Jan řečený Kavalec ze Žumberka. 274. Jan ze ŽižÍna. 275. Václav ze Slavíkova. 276. Albert z Bítovan. 277. Oldřich z Holešovic. 278. Beneš řečený Roubík ze Synčan. 279. Vavřinec ze Mnětic. 280. Prokop z Jeníkova. 281. Beneš řečený Brázda z Domanic. 282. Bernart z Jestřebce. 283. Půta z Lukavice. 284. Arnošt ze Smrčku. 285. Jan z Pušic (Pěšic). 286. Beneš z Robous (Robouně, Sedl.). 287. Mikuláš z Křivé. 288. Něpr z Pole. 289. Jan řečený Těchlovec z Dobříkova. 290. Petr Brázda ze Srbec. 291. Petr z Habrova. 292. Bohuněk z Holešovic. 293. Jan z Markvartic. 294. Buzek z Mezilesic. 295. Jan z Rosic. 296. Choňata ze Studence. 297. Kuneš z Třibřich. 298. Jan z Lipky. 299. Bohuněk z Počapl. 300. Ctibor z Jenišovic. 301. Prokop z Hořeněvsi. 302. Zdeněk z Radimě. 303. Mařík z Dolan. 304. Pavlík z Hostovic. 305. Materna z Turova. 306. Jan z Ejvanovic. 307. Mařík z Blatna. 308. Jan ze Seslavec. 309. Vilém z Heřmanic (?). 310. Jan z Hostovic. 311. Filip ze Synčan. 3I2. Vilém z Holešovic. 3I3. Jindřich z Pouchobrad. 3I4. Mikuláš ze Seslavce. 3I5. Jan Roubík ze Synčan. 3I6. Václav z Třebosic. 3I7. Petr z Nabočan. 3I8. Jan z Vlčnova. 3I9. Mikuláš z Poděhús jinak ze Sloupna. 320. Jan mladší z Lukavice jinak z Přísečna. 32I. Hertvík z Ostrožna jinak z Ručinova.

[V]

322. Lacek z Kravař, hejtman Markrabství moravského. 323. Vilém z Pernštejna. 324. Jan z Lomnice, nejvyšší komorník cúdy brněnské. 325. Petr z Kravař jinak ze Strážnice, nejvyšší komorník cúdy olomoucké. 326. Hanuš z Lipé, nejvyšší maršálek Království českého. 327. Vaněk z Boskovic jinak z Černé Hory. 328. Jan z Bítova. 329. Aleš z Kunštátu jinak z Rajce. 330. Jaroslav ze Šternberka jinak z Veselí. 33I. Vak z Holštejna. 332. Erhart (Heralt) mladší Puška z Kunštátu. 333. Zikmund a Milota bratří z Křižanova. 334. Petr ze Sovince. 335. Kuník z Drahotuš. 336. Štěpán z Vartnova. 337. Dobeš z Cimburka. 338. Milota z Tvorkova. 339. Jindřich z Valdštejna. 340. Jan Ozor z Boskovic. 341. Jindřich z Lipého. 342. Arkleb z Veteřova. 343. Jimrarn Doubravka z Doubravice. 344. Zbyněk z Doubravice. 345. Zbyněk ze Štráleka, velmoži, páni, rytíři a vladykové Markrabství moravského