Archivní prameny a literatura K Dějinám obce hvozdno

Archivní prameny

Stížní list poslaný Kostnickému koncilu, ze dne 2.9.1415.

Sčítání lidu z roku 1869, 1900 a 1921

Obecní kronika z let 1927 -1938, uloženo v SOA Třeboň

Matriční knihy, uloženo v SOA Třeboň

Matriční kniha Dolní Bukovsko 1, NOZ 1662–1717

Matriční kniha Dolní Bukovsko 8, N 1842–1894

Matriční kniha Dolní Bukovsko 15, NOZ 1787–1849

Matriční kniha Dolní Bukovsko 18, N 1816–1842

 

Nezpřístupněno, uloženo na Městysi v Dolním Bukovsku

Matriční kniha Dolní Bukovsko 1, N 1876–1929

Matriční kniha Dolní Bukovsko 2, N 1895–1949

Matriční kniha Dolní Bukovsko 4, Z 1849–1950

Matriční kniha Dolní Bukovsko 6, O 1833–1950

Matriční kniha Dolní Bukovsko 7, O 1867–1950

 

Mapy

 

SOA Třeboň, Velkostatek Třeboň - Mapy a plány I. 1501-1948

Vojenské mapování 

© 1st; 2nd Military Survey, Section No. 242; O_15_III, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna, © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - https://www.geolab.cz© Ministerstvo životního prostředí ČR - https://www.env.cz

Müllerovo mapování 

© Historický ústav AV ČR - https://www.hiu.cas.cz

 

Odborná literatura

Emler, J. (ed.), Decem registra censuum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente (Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými), Praha 1881, s. 353-354. 

Emler, J., Něco o bernictví českém v dobách straších, Památky archeologické a místopisné, VIII. díl, Praha 1868-1869, s.34.

Huml, V., Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku, Historická geografie 28, 1995, s. 93-110.

Kalný, A. (ed.), Popravčí kniha pánů z Rožmberka, Třeboň 1993, s. 372. 

Kovář, D., Tvrz ve Hvozdně na Českobudějovicku, Výběr 42, č. 4, 2005, s. 237-244.

Sedláček, A., Hrady zámky a tvrze království českého, II. díl - Budějovicko, Praha 1884, s. 196. 

Sedláček, A., Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (ed. Vladimír Růžek), svazek 2, Praha 2001, s. 209., svazek 3, Praha 2002, s. 372. 

Sudová, M., Vltavotýnsko. Krajem dvou řek, České Budějovice, 2010.

 

Ostatní

Jirásek, A., Proti všem: list z české epopeje, Praha, 1894.