Archeologické lokality a nálezy

V poloze "Na Kamenných" (500 m jihozápadně od kaple na návsi ) byly nalezeny archeologické nálezy z mladší doby hradištní. Zlomky keramiky vypovídají o existenci mladohradištního sídliště. Nalezeny byly: zlomek hrdla hrnce se svislými vrypy, zlomek těla hrnce zdobený vrypy, zlomek tuhového okraje...
Zlomky keramiky z počátků obce (z druhé poloviny 13. století). Výzkum byl proveden P. Břicháčkem po vypuštění Dvorského rybníka a při úpravách koryta potoka.     Rekonstrukce nádoby:
Při terénním průzkumu v obci provedeném v roce 1925 Fr. Švingerem bylo nalezeno 77 keramických střepů. Jedná se o střepy nádob, misky, ucha, pekáče, pokličky, kachle a dalších. Mnohé střepy byly zdobené - rytím, ďubkováním s otisky prstů, rádýlkováním. Na několika kusech jsou zachyceny stopy...