Z historie Hvozdna

Již jméno napovídá, že jde o osadu založenou v „hvozdu“, tedy na lesnatém území. Vznik dnešní vsi můžeme spojit s vrcholně středověkou kolonizací, kdy osídlení postupovalo z příhodnějších oblastí v okolí Vltavy a Lužnice do poloh s relativně vyšší nadmořskou výškou a méně kvalitními půdami. Zemědělská půda v okolí Hvozdna byla obsazena již hluboko v pravěku. Archeologické nálezy známe z Radonic i Dolního Bukovska (doba bronzová). Nejblíže katastru Hvozdna jsou ojedinělé pravěké střepy z několika nádob z pole východně od silnice Hvozdno-Popovice. Radonické polesí dodnes ukrývá několik mohylových pohřebišť, ať již pravěkých (doba bronzová, starší doba železná, doba laténská) nebo slovanských (8. - 10. století). I když sídlišť bylo zatím objeveno málo, početná pohřebiště vypovídají o poměrně intenzivním osídlení krajiny.

Studium nejstarších dějin obce vždy vycházelo z písemných pramenů, ale již v r. 1972 nalezl J. Michálek při dokumentaci pravěkých mohyl několik střepů na poli při JZZ okraji obce. Náhodně nalezené zlomky zařadil do 12. století. Snad tedy již v této době začínali pronikat do katastru dnešní obce první osadníci.

Další průzkumy byly směrovány především na nalezení panského sídla, které bylo uváděno v písemných pramenech. Výsledky studia V. Humla jsou zveřejněny v r. 1995 (v časopise Historická geografie č. 38). Předpokládá umístění tvrze na zvýšeném terénním stupni jižně od čp. 5 a západně od Dvorského rybníka. Své závěry dokládá i početnými nálezy keramiky 14. a 15. století v nejbližším okolí. 

Poslední se zabýval lokalizací panského sídla D. Kovář v r. 2005, který shrnul dějiny obce z hlediska písemných pramenů (v časopise JČM  Výběr 42/4) a potvrdil úvahy V. Humla, týkající se umístění feudálního sídla. 

Teprve další průzkumy v pozdějších letech, zejména po vypuštění Dvorského rybníka a při úpravách koryta potoka přinášejí nové poznatky k nejstarším dějinám obce. Podařilo se nám zde získat soubor keramiky 13.-15. století. Právě nejstarší keramika nalezená v jádru dnešní obce datuje založení vsi do druhé poloviny 13. století, tedy o asi o 100 let, než se Hvozdno objevuje v písemných pramenech.

 Spojte se s námi. Aktuality, zajímavosti a diskuze na FB.

Najdete nás na FB: https://www.facebook.com/Hvozdno/